Prihlásenie

Environmentálna výchova inak: projekt Misia modrá planéta dokázal skĺbiť pútavý obsah a zábavné vzdelávanie do jedného celku

Environmentálna výchova inak: projekt Misia modrá planéta dokázal skĺbiť pútavý obsah a zábavné vzdelávanie do jedného celku

Získanie vedomostí a zručností, ako chrániť životné prostredie a tiež ako sa šetrne správať k prírodným zdrojom boli oblasti, v ktorých dosiahli žiaci najväčší rozvoj. Vyplýva to z prieskumu medzi učiteľmi škôl, ktoré sa zúčastnili inovatívneho projektu environmentálnej výchovy Misia modrá planéta s Kozmixom.

 

„Projekt je jednou z odpovedí na aktuálne problémy nášho školstva a ukážkou toho, ako možno úspešne implementovať teóriu do praxe. Učiteľom a žiakom základných škôl sprostredkoval výučbu prierezovej témy, kde prevažovali aktivity smerujúce k tímovej práci, inklúzii, a to všetko so zohľadnením individuálnych schopností žiakov,“ povedal Ján Machaj, riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB.

 

Do projektu Misia modrá planéta sa zapojilo takmer 6 800 žiakov z 350 základných škôl z celého Slovenska. Dôraz sa kládol na inovatívne formy výučby a žiaci si takouto formou osvojovali všetky základné témy environmentálnej výchovy prislúchajúce prvému stupňu základnej školy. Vo veľkej miere bolo pred frontálnym vyučovaním uprednostňované zážitkové, terénne a problémové vyučovanie. Rovnako sa využívala gamifikácia, teda uplatňovanie vzdelávacích hier, ako napr. známa hra Minecraft: Education Edition.   

 

Podľa zúčastnených učiteľov, silnými stránkami projektu boli atraktívnosť výučby pre žiakov, pretože kombinovala zaujímavý obsah so zábavnou formou. To sa následne premietalo do silnej motivácie žiakov získavať nové poznatky. Učitelia tiež pozitívne ohodnotili kvalitne spracované vzdelávacie materiály a ich prepojenie na interaktívne učivo, čo bolo ďalším z inovatívnych prvkov uvedeného projektu.

 

Partnermi projektu Misia modrá planéta sú spoločnosti Agemsoft, Asekol, Mircosoft a Smart.

Nehlasované
Environmentálna výchova inak: projekt Misia modrá planéta dokázal skĺbiť pútavý obsah a zábavné vzdelávanie do jedného celku