Prihlásenie

Kedy musíte chybný výpočet dane v daňovom priznaní opraviť a kedy je oprava dobrovoľná

Kedy musíte chybný výpočet dane v daňovom priznaní opraviť a kedy je oprava  dobrovoľná

Mnoho živnostníkov nevenuje v priebehu roka spracovaniu svojho účtovníctva žiadnu pozornosť. Zmobilizujú sa iba tesne pred termínom podávania daňových priznaní, čoho výsledkom je, že sa dostávajú pod časový stres. Dôsledkom toho sú hroziace chyby v daňovom priznaní.   

 

Podstatou daňového priznania je správny výpočet daňovej povinnosti. Preto medzi závažné chyby v daňovom priznaní sa považujú chyby vo výpočte dane. „Zákon pritom rozlišuje, či chyba spôsobila ujmu štátu alebo daňovníkovi, pričom ak došlo k chybe v neprospech štátu, vzniká tomu, kto takúto chybu spôsobil, povinnosť podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie,“ upozorňuje Peter Zimerman z pro-fit.eu.

 

Opravné daňové priznanie sa podáva v prípadoch, ak ešte neuplynula lehota na podanie daňového priznania. Po jeho podaní sa už neprihliada na predchádzajúce daňové priznanie a pre vyrubovacie konanie sa použije posledné opravné daňové priznanie. S jeho podaním sa nespájajú žiadne sankcie. 

 

Dodatočné daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý príde na chyby v podanom daňovom priznaní už po lehote na podanie daňového priznania.  V takom prípade je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení. V tejto lehote je aj dodatočne priznaná daň splatná. V prípade chyby, ktorá spôsobila ujmu osobe podávajúcej daňové priznanie, podať dodatočné daňové priznanie je právom, nie však povinnosťou.

 

Za nesprávne vypočítanú daň, ktorá je v neprospech štátu, správca dane uloží pokutu, ktorej výška sa vypočíta z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní, a to sadzbou, ktorej výška je presne daná zákonom.

 

Najlepšou radou v tomto smere je preto chybám v daňovom podaní predchádzať, a to jednak tým, že si naň buď treba vyčleniť dostatok času alebo ho dať spracovať odborníkovi. Pre správny výpočet dane vám môže pomôcť aj priebežné vedenie účtovníctva pomocou vhodného účtovného softvéru s intuitívnym prostredím, online poradenstvom a zabudovanou, priebežne aktualizovanou legislatívou. 

Nehlasované