Prihlásenie

Odborný seminár BIVŠ k hospodárskej kríze

Odborný seminár BIVŠ k hospodárskej kríze

Bystrica, 26.3.2010  Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica (BIVŠ) zorganizoval vedecký seminár na tému: HOSPODÁRSKA POLITIKA A PRÁVO V OBDOBÍ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY. Seminár sa konal pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Cieľom vedeckého seminára bolo preskúmať a posúdiť aktuálne ekonomické a právne aspekty uplatňovania hospodárskej politiky. Seminár bol určený širokej odbornej a laickej verejnosti. Vedeckého seminára  sa osobne zúčastnil minister hospodárstva SR prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., minister životného prostredia doc. Ing. Jozef Medveď, PhD., ako aj nová rektorka BIVŠ a.s, Praha doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. .

 

„Našim cieľom bolo preskúmať a posúdiť ekonomické a právne súvislosti spojené s uplatňovaním hospodárskej politiky v období hospodárskej politiky, s dôrazom na uplatňovanie nástrojov menovej a fiškálnej politiky“, vysvetľuje doc. RNDr. Mária JUREČKOVÁ, PhD., zástupkyňa prorektora pre vedu, výskum a celoživotné vzdelávanie.  

Program medzinárodného vedeckého seminára bol rozdelený na dve časti. V prvej, spoločnej časti, vystúpili s príspevkami :

  • prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.: „Hospodárska politika SR v období hospodárskej krízy“
  • doc. Ing. Jozef Medveď, PhD. : „Kríza európskych (verejných) financií? Ak áno, jej dopady a možné riešenia“
  • prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.: „Ekonomická úloha štátu vo svete súčasnej krízy“
  • prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.: „Sociálne aspekty hospodárskej krízy a sociálne právo“
  • doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.: „Pôsobenie konkurzného práva v trhovej ekonomike“

Program neskôr pokračoval v dvoch odborných sekciách ktoré  viedli prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.  a doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.. Predmetom diskusie boli teoretické poznatky a odborné skúsenosti z uplatňovania vybraných nástrojov hospodárskej politiky v súvislosti s riešením dôsledkov súčasnej hospodárskej politiky. Ústrednými témami rokovaní boli nielen kríza európskych financií a ekonomická úloha štátu v súčasnom období,  ale i sociálne aspekty hospodárskej krízy  a morálka v práve.

 
Doplňujúca informácia pre médiá:

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA (BIVŠ) je prvá česká súkromná vysoká škola so sídlom v Prahe. V roku 2008 získala rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky, oprávnenie pôsobiť  v súlade so slovenskými právnymi predpismi na vzdelávacom trhu v SR. Uvedeným rozhodnutím má škola status zahraničnej vysokej školy so sídlom v Banskej Bystrici. Od akademického roka 2008/2009  je  Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica zaradená  do systému slovenských vysokých škôl. Ponúka vysokoškolské vzdelávanie v oblasti bankovníctva, financií, informačných technológií a právnej administratívy. V súčasnosti má akreditovaných 7 študijných odborov v bakalárskom a 2 študijné odbory v nadväzujúcom inžinierskom stupni štúdia (www.bivs.sk).

Stratégia BIVŠ zahraničnej vysokej školy je zameraná  na  poskytnutie vysokoškolského vzdelania v regionálnom dosahu  učiteľmi  sídla školy a má preto vytvorené  konzultačné strediská v Galante, Liptovskom MikulášiPrešove. Štúdium na BIVS sa opiera o stabilné zázemie a kvalitné vzdelávacie know-how renomovaného nemeckého holdingu COGNOS AG  (www.cognos-ag.de).

Okrem vysokoškolského vzdelávania sa BIVŠ zameriava aj na celoživotné vzdelávanie do ktorého sú zaradené kurzy akreditované MŠ SR.  Krátkodobé kurzy sú určené pre zamestnancov bankového a  finančného sektoru, štátnej a verejnej správy či samosprávy, špecialistov z oblastí IT, účtovníctva, daní a cudzích jazykov. Súčasťou ponuky celoživotného vzdelávania sú aj dlhodobé rekvalifikačné vzdelávacie programy (www.bivs.sk.). 

 

 

Priemerné hodnotenie: 3 (2 votes)