Prihlásenie

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.7.2017

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.7.2017

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.7.2017

 

Za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa zákona považujeme fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti. Vymeriavacím základom pre SZČO je jej príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti. Výnimkou je príjem z výkonu osobnej asistencie.

 

Povinnosti SZČO voči zdravotnej poisťovni

 

Medzi povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby voči zdravotnej poisťovni patrí oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, IČO či čísla bankového účtu. Povinnosť oznámiť tieto zmeny zdravotnej poisťovni má SZČO do 8 dní odo dňa od zmeny. Okrem toho je SZČO povinná vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej ZP, plniť povinnosť v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovacieho poistného a viesť a uchovávať po dobu 10 rokov doklady a dokumenty potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, jeho výšky a platenia.

 

Vymeriavací základ a minimálna výška poistného

 

Vymeriavacím základom SZČO je podiel základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období a koeficientu 1,486. Preddavok na poistné na rok 2017 sa určí vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov FO, ktorý bol dosiahnutý v roku 2015 a uvedeného koeficientu. Samostatne zárobkovo činná osoba platí preddavky na poistné vo výške najmenej 14%  minimálneho základu a vo výške najmenej 7% z minimálneho základu , ak je osobou so zdravotným postihnutím.

 

Minimálny vymeriavací základ SZČO pre rok 2017 je 441,50 EUR. Minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie je 61,81 EUR mesačne a odvody SZČO platí vždy mesiac dozadu. Preddavok je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Maximálny limit pre zdravotné poistenie je od roku 2017 zrušený.

 

 

 

Odvody SZČO na zdravotné poistenie od 1.7.2017

 

Mesačné odvody SZČO platí j po 1.7.2017 v rovnakej výške. To znamená v takej výške, v akej boli vymerané od 1.1.2017. S výpočtom záležitostí akými je daň z príjmu či výška odvodov vám pomôže aj jednoduché účtovníctvo.

 

Nehlasované