Prihlásenie

Podielnik

Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond vo výške 10 percent zo zapisovaného základného imania. Aj to je vlastníctvo družstva. Podielnik družstva pri skončení členstva nedostáva podiel z DPL, ale primeraný podiel z titulu svojho vkladu z ostatného majetku družstva. Podľa odborníkov zatiaľ neexistuje reály obraz o skutočnej vlastníckej štruktúre, pozvoľna sa však mení v prospech členov družstiev, ktorí začínajú cieľavedome sústreďovať majetok vo svojich rukách nákupom listov od oprávnených osôb nečlenov družstva. Podielové listy sú vydávané na meno alebo na doručiteľa. Družstevné podielové listy sa týkajú tretiny agro sektora, ako aj tretiny obyvateľov Slovenska, pretože poľnohospodárske družstvá tvoria tretinu právnických osôb v slovenskom poľnohospodárstve.

Nehlasované