Prihlásenie

Živnosť vs. s.r.o.

Aj keď od roku 2011 počet živnostníkov, rovnako ako aj fyzických osôb – podnikateľov klesá, ich počet je stále signifikantný, najmä preto, že sú to osoby, na ktoré sa viaže celé spektrum právnych noriem a daňovo-účtovníckych povinností z nich vyplývajúcich. Počet spoločností s ručením obmedzeným je na rozdiel od počtu živnostníkov na vzostupe. Na ne sa vzťahujú čiastočne identické, avšak i mnohé špecifické normy, akým spôsobom viesť svoje účtovníctvo.  

 

Kto môže viesť jednoduché a kto podvojné účtovníctvo?

 

Jednoduché i podvojné účtovníctvo podliehajú daňovej kontrole. Jednoduché účtovníctvo sleduje stav a pohyb majetku a záväzkov daňovníka, jeho príjmy a výdavky, ich rozdiel a následne na základe konečne zdaniteľných príjmov vyčísľuje daň z príjmov, ako ukladá zákon o dani z príjmu.

 

Podvojné účtovníctvo sleduje výnosy a náklady, ktorých rozdiel predstavuje výsledok hospodárenia daňovníka a tiež sumu, od ktorej je následne odvodený základ dane. Podmienky vedenia podvojného účtovníctva ukladá Obchodný zákonník, ktorý prikazuje viesť podvojné účtovníctvo spoločnostiam s ručením obmedzeným, akciovým spoločnostiam a družstvám. Obchodný zákonník tiež dovoľuje viesť podvojné účtovníctvo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí si chcú uplatňovať vyčíslenie základu dane na základe skutočných výdavkov v systéme podvojného účtovníctva.

 

Kto je platiteľom dane z pridanej hodnoty?

 

Zákon o DPH ukladá povinnosť odvádzať DPH tým daňovníkom (živnostníkom aj spoločnostiam) ak ich ročný obrat bol vyšší ako 49 790 eur. Živnostník, ktorý toto kritérium nespĺňa, však môže podať žiadosť a stať sa dobrovoľným platcom DPH. Táto žiadosť však môže byť aj zamietnutá. Živnostníci sú tiež povinní odviesť daň z príjmu, ako ukladá zákon o dani z príjmu, podľa ktorého sú povinné podať daňové priznanie o dani z príjmu tie osoby, ktorých príjmy v roku 2017 presiahli 1901,67 eur, pričom sa nejedná o príjmy oslobodené od dane z príjmov. V prípade nedodržania tejto povinnosti je prípad prešetrovaný Finančnou správou Slovenskej republiky.

 

Nehlasované