Prihlásenie

Nezabudnite! Opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz zdravotného poistenia za rok 2011 môže zamestnávateľ poslať do konca mája

Nezabudnite! Opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz zdravotného poistenia za rok 2011 môže zamestnávateľ poslať do konca mája

Tento rok platia pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia nové pravidlá. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti outsourcingu účtovníctva, daňového poradenstva a spracovania miezd, upozorňuje zamestnávateľov na blížiaci sa termín v súvislosti s opravným alebo dodatočným súhrnným výkazom zdravotného poistenia za rok 2011.


Na účely ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) mal zamestnávateľ povinnosť predložiť zdravotnej poisťovni súhrnný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, a to do 28. 02. 2012. Tento výkaz obsahuje údaje potrebné na vykonanie RZZP v členení na jednotlivých zamestnancov, vrátane skutočnej výšky príjmu zamestnanca, na ktorý mu vznikol nárok. Jednotlivé zdravotné poisťovne si na tento účel vytvorili formuláre, ktoré musel zamestnávateľ vyplniť.

 

Súhrnný výkaz sa podáva buď v listinnej alebo elektronickej forme. Ak v roku 2011 zamestnávateľ zamestnával aspoň 3 zamestnancov, má povinnosť podať tento výkaz elektronicky.

 

V prípade, že zdravotná poisťovňa nebude mať k dispozícii údaje potrebné na vykonanie RZZP, bude pri výpočte preddavkov na poistné a samotného poistného vychádzať z priemernej mesačnej mzdy (priemerná mesačná mzda za rok 2011 je 786 €).

 

„Do 31. 05. 2012 má zamestnávateľ možnosť podať opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz,“ upozorňuje Zuzana Chmeľová, advokátka.

 

Termíny ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Základné postupy príslušnej zdravotnej poisťovne pri RZZP pozostávajú z vykonania RZZP do 30. 9. 2012. V prípade ak si poistenci predĺžili lehotu na podanie daňového priznania je termín do 31. 10. 2012. V druhom prípade museli poistenci predložiť zdravotnej poisťovni doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, a to najneskôr do 30. 03. 2012.

 

Preplatok alebo nedoplatok

Výsledkom RZZP môže byť preplatok, alebo nedoplatok.

„Zdravotná poisťovňa oznámi zamestnávateľovi výsledok RZZP a v prípade zistenia nedoplatku vydá výkaz nedoplatkov. Oznámenie o výsledku RZZP doručí zamestnávateľovi v spomenutých lehotách, t.j. do 30. 09. 2012 alebo do 31. 10. 2012,“ uviedla Zuzana Chmeľová.

 

Nedoplatok je potrebné uhradiť v lehote 45 dní od nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. V prípade preplatku je zdravotná poisťovňa povinná vrátiť tento preplatok do 45 dní po márnom uplynutí lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, resp. po doručení nového oznámenia, ktorým sa vyhovelo nesúhlasnému stanovisku zamestnávateľa. Povinnosť uhradiť nedoplatok, resp. vrátiť preplatok nevzniká ak výška nedoplatku/preplatku neprevýši 5 €.

 

Odvolanie sa proti výsledku RZZP

Proti výsledku RZZP, ktorým bol zistený preplatok, má zamestnávateľ možnosť podať nesúhlasné stanovisko a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia zo zdravotnej poisťovne. Proti výkazu nedoplatkov môže v rovnakej lehote podať námietky.

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)
Nezabudnite! Opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz zdravotného poistenia za rok 2011 môže zamestnávateľ poslať do konca mája