Prihlásenie

Globálny prieskum medzi malými a strednými podnikmi signalizuje mierny optimizmus. Očakávajú však podporu vlád.

Globálny prieskum medzi malými a strednými podnikmi signalizuje mierny optimizmus. Očakávajú však podporu vlád.

Vlády všade na svete by sa pod vplyvom súčasnej ekonomickej situácie mali zamerať aj na malé a stredné podniky. Inak riskujú stabilné ekonomické zotavenie vo svojich krajinách. Uviedli to tri popredné asociácie združujúce profesných účtovníkov na základe spoločného globálneho prieskumu.

Jedným z kľúčových zistení asociácií je, že množstvo malých a stredných podnikov odkladá investície len z dôvodu nedostupnosti financií, a nie kvôli poklesu dopytu. Až 38% firiem uvádza, že sa dostupnosť financií zhoršila bez toho, aby pre nich tiež poklesli investičné príležitosti.

Austrálska CPA, kanadská CGA (Certified General Accountants Association of Canada) a globálna asociácia profesných účtovníkov ACCA, ktoré spoločne reprezentujú viac než 700.000 účtovných a finančných profesionálov po celom svete, sponzorovali prieskum renomovanej organizácie Economist Intelligence Unit. Prieskum bol zameraný hlavne na problémy malých a stredných podnikov s dostupnosťou kreditov od bánk a iných inštitúcií poskytujúcich úvery. Na základe prieskumu a iných štúdií asociácie spoločne pripravili materiál, ktorý obsahuje sériu odporúčaní pre vlády, banky a tiež firmy.

V krajinách, ktoré boli najviac postihnuté krízou, banky zredukovali úvery a boli kritizované za to, že neprispôsobili svoje úrokové sadzby celkovému poklesu úrokov centrálnych bánk, ktoré boli znížené preto, aby podporili zotavenie ekonomík. V prieskume až 82% spoločností uviedlo, že banky na poli úrokových sadzieb nevyvíjajú dostatok úsilia. Spoločnosti, ktoré zaznamenávajú pokles dopytu po svojich produktoch a službách, sú preto konfrontované s extrémne ťažkými rozhodnutiami v oblasti investícií a personálnej politiky. To ohrozuje ich konkurencieschopnosť a zotrvanie na trhu.

Účtovné asociácie preto vyzvali na podporu malých a stredných podnikov. Pokiaľ sa totiž nezotaví tento sektor hospodárstva, nádej na celkové zotavenie ekonomiky ostává slabá. Podľa údajov OECD predstavujú malé a stredné podniky 99% z celkového počtu firiem, podieľajú sa na tvorbe hrubého domáceho produktu v rozmedzí od 40 do 50% a tvoria viac než polovicu svetovej zamestnanosti. Súčasné náznaky zlepšenia ich situácie by mohli býť nesprávne a vlády sa musia mať na pozore najmenej do roku 2011, odhadli účtovné organizácie.

Súčasne však organizácie varovali pred silným intervencionizmom a príliš ochranárskym prístupom. Naopak apelujú na podporu rastu v malých a stredných podnikoch pomocou zníženia regulácií a byrokratických bariér, podporných politík, vybraných rozpočtových stimulov a podpory flexibility na trhu práce.

Vyzvali vlády k použitiu daňových nástrojov a podpory kvalifikácie pracovných síl na stimuláciu investícií a inovácií. Tiež zastávajú názor, že politici a kreditné inštitúcie by mali zredukovať neistotu ohľadne úverov tým, že zverejnia spoľahlivé informácie o trendoch podnikateľských úverov a svojich požiadavkách na záujemcov o úvery. Banky musia byť viac konkrétne vo svojich úverových pravidlách, a nie sa spoliehať na odhad miery rizika u každého konkrétneho malého alebo stredného podniku individuálne.

Rozhodnutie ACCA, kanadskej CGA a austrálskej CPA o spoločnom postupe pri prieskume reflektuje dôležitosť problémov malých a stredných podnikov v dnešnej situácii. Všetky tri organizácie veria, že môžu motivovať politikov, firmy a tiež akcionárov k tomu, aby zdôraznili prínos malých a stredných podnikateľov pre globálny ekonomický rozvoj.

“Keď berieme na vedomie, že toto je prvá skutočná kríza pre množstvo malých a stredných firiem, môžu mať práve tieto firmy potrebu sa akoby znovu naučiť problematike financovania a znovu zhodnotiť, akým spôsobom vyvíjajú svoju činnosť. Mnoho z nich k tomu bude potrebovať podporu kvalifikovaných profesionálnych účtovníkov,“ uviedla Kateřina Benešová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

“Firmy by mali pomýšľať na ekonomické zotavenie, ale mali by tiež mať pripravený scenár pre najhoršie prípady,” povedal Alex Malley, riaditeť CPA. “Tiež musia počítať s tým, že globálne ekonomické zotavenie sa môže dostaviť len veľmi pomaly. Pre tých, ktorí sú v dobrej finančnej kondícii, môže súčasná situácia skýtať i veľké príležitosti pre rast a expanziu.”

Anthony Ariganello, prezident CGA, dodal: “Pretože sa svet postupne zotavuje od súčasnej ekonomickej situácie, je dôležité zamerať sa na potreby malých a stredných podnikov. Dlhodobé zotavenie a sila globálnej ekonomiky totiž závisia na prosperite tohto sektora.”

Kompletná správa z prieskumu je prístupná na:
http://www.accaglobal.com/databases/pressandpolicy/global/3258977

Nehlasované