Prihlásenie

Môžeme zastaviť chudobu v EÚ?

08.03.2010 - 09:00

Európska únia je relatívne bohatá a prosperujúca časť sveta. Prieskumy však hovoria, že aj napriek tomu žije 80 miliónov Európanov na hranici chudoby. Toto alarmujúce číslo predstavuje asi 17 % z celkového počtu obyvateľov EÚ.

Za ľudí žijúcich v chudobe EÚ považuje tých, ktorí si musia vystačiť s príjmom nižším ako je 60 % priemerného národného príjmu domácnosti členskej krajiny.

Čo znamená žiť s chudobou? Pre rôznych ľudí to môže znamenať rôzne veci. Napríklad to, že nie sú schopní platiť nájom, hypotéku alebo účty za energie. Môže to znamenať aj život bez normálneho jedla, bez tepla alebo čistého oblečenia.

Takisto to môže znamenať aj zlé podmienky na bývanie, v najhorších prípadoch život bez domova, bez akýchkoľvek príležitostí zamestnať sa.

Naviac, s chudobou často ruka v ruke kráčajú dlhy. Aby chudobní ľudia prežili, musia si požičať, čo potom nie sú veľakrát schopní splácať. Ani pravidelný príjem však nemusí chudobe zabrániť. Často sa stáva, že príliš nízky príjem nedokáže pokryť základné životné potreby človeka a zabezpečiť tak adekvátne životné podmienky.

Výpočet tu však ani zďaleka nekončí. Limitovaný prístup k vzdelaniu alebo napríklad oddychovým aktivitám vo voľnom čase je pre chudobných ľudí každodennou negatívnou skúsenosťou. Veľkým problémom, s ktorým mnohí zápasia, je nedostatočný prístup k zdravotníckym službám a k podporným sociálnym programom.

Medzi tých, ktorí sú najviac ohrození rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia patria deti. Je hrozivé, že v EÚ ich žije v chudobe približne 19 miliónov. Okrem nich patria medzi najohrozenejšie skupiny predovšetkým starší ľudia, slobodní rodičia, ženy, zdravotne postihnutí občania, imigranti a príslušníci etnických skupín.

Opatrenia EÚ
V uplynulom desaťročí EÚ vytvárala stratégiu, ktorej cieľom bolo a je vykoreniť chudobu zo spoločnosti. Tento záväzok dnes formuje kľúčovú časť obnovenej sociálnej agendy EÚ.

Hlavným zámerom je vytvoriť rámec, ktorý pomôže členským štátom zrealizovať ich vlastné opatrenia v boji s chudobou a sociálnym vylúčením. Zároveň tým v spolupráci s vládami členských štátov, mimovládnymi organizáciami a inými sociálnymi partnermi prispieť k vytváraniu spoločnej koncepcie EÚ v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Výsledkom sú spoločné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na oblasti ako vyhubenie detskej chudoby, zvýšenie inkluzivity pracovného trhu, boj proti diskriminácii a zadlžovaniu.

EÚ vytvorila plán na pomoc členským štátom pri realizovaní koncepcií aktívnej inklúzie. Jeho zmyslom je nájsť prácu ľuďom, ktorí môžu pracovať a adresovať sociálne príspevky tým, ktorí pracovať nemôžu.

EÚ presadzuje nielen spoločný postup, ale aj výmenu skúseností, čo pomôže tvorcom stratégií a plánov lepšie pochopiť problémy a hľadať účinné nástroje v boji proti chudobe. Podobne ako pri zvyšovaní povedomia o chudobe a sociálnej exklúzii, sľubuje Európsky rok 2010 poskytnutie extra stimulov pre aktivity EÚ a jej partnerov.

Okrem toho Európsky sociálny fond (ESF) vynaloží ročne 10 mld. euro na projekty v celej EÚ, s cieľom podporiť možnosť zamestnať sa u vylúčených skupín. ESF poskytuje školiace a vzdelávacie príležitosti najmä pre zdravotne postihnutých ľudí, starších pracujúcich a pre dlhodobo nezamestnaných – často vo veľmi okrajových oblastiach.

Dopad recesie
Viac ako 5 mil. Európanov stratilo svoju prácu kvôli nedávnej ekonomickej kríze a množstvo domácností pozoruje pokles v príjmoch. Mnoho ľudí je dnes zraniteľnejších, ako kedykoľvek predtým.

Na hospodársku krízu najviac doplatili mladí a starší pracujúci, ako aj tí, čo pracovali na dobu určitú a migranti. Avšak správa pre Výbor sociálnej ochrany EÚ a Komisie hovorí, že systémy sociálnej ochrany väčšiny členských štátov boli vyvinuté na to, aby potlačili dopady recesie.

EÚ v rámci boja proti kríze odsúhlasila balík ozdravných opatrení v sume 200 mil. euro. Zrýchlil a zjednodušil sa aj prístup k platbám z ESF.

Pozvánka

Porgram konferencie

Priemerné hodnotenie: 1 (1 vote)