Prihlásenie

Prievidzské školy, s podporou firmy Nestlé, vychovávajú k ekozodpovednosti

Prievidzské školy, s podporou firmy Nestlé, vychovávajú k ekozodpovednosti

Normal
0
21

 

Normal
0
21

Normal
0
21

Prievidza 19.5.2009                                                      Tlačová informácia

 

Prievidzské školy, s podporou firmy Nestlé, vychovávajú k ekozodpovednosti 

Spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o., ani v čase krízy nezabúda na podporu environmentálnej výchovy na školách. Spoločne s mestom Prievidza podporila  projekt s názvom „Ekorok v novom školstve“, ktorý je voľným pokračovaním minuloročných aktivít mesta Prievidza a spoločnosti Nestlé Slovensko, „Školský ekorok s Nestlé Slovensko“. Okrem iných prínosov žiaci vyzbierali spolu 102 657 kg papiera a 5920 kg PET fliaš. Pre zaujímavosť výrobcovia hygienického papiera uvádzajú, že spracovaním 1 tony zberového papiera sa ušetria cca 3 tony dreva. Prievidzské deti  teda vyzbieraním 102 657 kg papiera ušetrili cca 308 ton  dreva, ktoré by sa muselo vyťažiť a použiť na výrobu buničiny. Tento objem predstavuje cca 73 dospelých ihličnatých stromov vo veku 60 až 80 rokov rastúcich na ploche okolo 2,5 ha.

Ako informovala organizátorka podujatia Mgr. Božena Gatialová, riaditeľka Centra voľného času Spektrum v Prievidzi, cieľom projektu bolo prehĺbenie záujmu detí a ostatnej verejnosti o problematiku životného prostredia. V rámci projektu sa okrem tradičných aktivít realizovali aj nové v duchu premeny tradičnej školy na modernú. Patrili k nim napríklad „Eko-erb mesta Prievidza“ (výroba erbu mesta z vrchnákov PET fliaš) a „Eko-web“ ako aktivita, v rámci ktorej školy na vlastných webových stránkach zaznamenávali a zverejňovali priebeh všetkých aktivít uskutočnených v rámci projektu. Nestlé poskytla na realizáciu projektu  3 680 eur (110 864 Sk ) a zapojilo sa doň 4 300 detí. Najúspešnejšia zúčastnená prievidzská škola v zbere  bola ZŠ Energetikov, kde v zbere papiera žiaci vyzbierali 57,26 kg na jedného žiaka a 3,83 kg PET fliaš na žiaka.

 

,,Projekt tradične zaujal deti svojou zábavnou a pútavou formou a podporil v nich záujem o životné prostredie. Čo sa týka materských škôl, rovnakým dielom po 50 tisíc korún boli podporené v tomto školskom roku dve z nich – Materská škola na Ul. Sv. Cyrila získa finančnú podporu projektu „Školský dvor ako relaxačno-edukačná zóna“, v rámci ktorého sa v priebehu školského roka osádzali nové preliezačky a rekonštruovalo pieskovisko. Materská škola na Ul. Benického finančnú podporu využila na projekt „Detské ihrisko – centrum zábavy a oddychu“. Išlo o prebudovanie školského dvora na športové a relaxačné centrum – centrum obratnosti, centrum dopravy, centrum sánkovania, centrum rovnováhy, pieskoviská a centrum relaxácie a oddychu. Deti z materských škôl zbierali iba PET fľaše a spolu ich nazbierali 2536 kg“, konštatovala B.Gatialová.

 

Spoločnosť Nestlé Slovensko ako významný producent potravinárskych výrobkov s exportom do 25 krajín sveta si uvedomuje svoju úlohu pri záťaži na životné prostredie a preto sa už pred niekoľkými rokmi dohodla na spoločnom partnerstve s mestom Prievidza, z ktorého vyplýva finančná podpora aktivít žiakov základných škôl a detí materských škôl v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. „Teší nás, že môžeme spolu s mestom Prievidza dlhodobo vytvárať  pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu. Životné prostredie si zasluhuje pozornosť už od najútlejšieho veku a získané návyky nás sprevádzajú po celý život a prispievajú k jeho kvalite. Spoločnosť Nestlé Slovensko bude podporovať ekologické projekty škôl aj naďalej. Nestlé ako medzinárodná potravinárska spoločnosť sa vo všetkých krajinách svojho pôsobenia správa ako spoločensky zodpovedná firma, ktorá zdieľa vytvárané hodnoty s komunitou.  Dlhodobá spolupráca na zlepšovaní životného prostredie v regióne, kde máme výrobný závod, má svoje opodstatnenie a výsledky na ktoré môžeme byť všetci hrdí “, povedal konateľ spoločnosti Nestlé Slovensko Ing. Jaroslav Kollár.

Primátor Prievidze Ing. Ján Bodnár k celej akcii uviedol: ,,Sme radi, že ani v čase hospodárskej krízy sa problematika ekológie v školstve nedostala na vedľajšiu koľaj. Považujeme za veľmi dôležité pokračovať v ekologickej výchove mládeže a nepremrhať kapitál doterajšej výchovy. Mesto Prievidza bude spolu s medzinárodnou potravinárskou firmou Nestlé podporovať takéto potrebné aktivity aj v budúcnosti. Spolupráca na zlepšovaní životného prostredia je naším spoločným cieľom a je prejavom zodpovednosti voči tomuto regiónu. Vytvorené pozitívne návyky sú toho výsledkom. Všetci v tomto regióne vnímame spoločnosť Nestlé ako príklad eticky podnikajúcej spoločnosti“.

Nehlasované
Prievidzské školy, s podporou firmy Nestlé, vychovávajú k ekozodpovednosti
 
Prievidzské školy, s podporou firmy Nestlé, vychovávajú k ekozodpovednosti