Prihlásenie

Technické služby Ružomberok ročne vyseparujú 1 600 ton surovín

Technické služby Ružomberok ročne vyseparujú 1 600 ton surovín

Technické služby Ružomberok ročne vyseparujú 1 600 ton surovín

Zber a separovanie komunálneho odpadu pre mesto Ružomberok, ale aj mesto Trstená a ďalších 12 obcí regiónu, zabezpečuje na zmluvnom základe akciová spoločnosť Technické služby Ružomberok. V súčasnosti v Ružomberku separujú päť komodít - plasty, sklo, papier, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) a kovové odpady. Kým v rokoch 2003 až 2004 dokázali vyseparovať 150 až 200 ton ročne, po nábehu 2 projektov podporovaných Recyklačným fondom to v roku 2005 bolo už 420 ton a v roku 2008 1 640 ton, z toho na
1 000 ton poskytuje Recyklačný fond príspevok. Informoval o tom riaditeľ Technických služieb Ružomberok, a. s., Pavol Jeleník.

Dodal, že v roku 2010 majú zámer separovať minimálne na súčasnej úrovni, ktorá už v roku 2008 prekročila plánovaných 1 200 ton stanovených na cieľový rok 2010. Mesto Ružomberok získalo na 2 etapy rozvoja separovaného zberu z Recyklačného fondu dotácie spolu viac ako 400 tis. EUR (12,05 mil. Sk). Ďalších cca 165 tis. EUR (4,97 mil. Sk) dostalo z fondu na rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu na Hornej Orave mesto Trstená. Mimo gescie Recyklačného fondu, Technické služby Ružomberok, a. s., vytvorili podmienky aj pre separáciu elektroodpadu.

,,Spomínaných 1 200 ton je len 13 percent výskytu komunálneho odpadu v regióne nášho pôsobenia. Efektivitu separovaného zberu ovplyvňuje počet zapojených domácností do separovaného zberu, počet separovaných komodít, environmentálne povedomie obyvateľstva a na druhej strane pomer medzi cenami vyseparovaných surovín a cenami za uskladnenie komunálnych odpadov. Zatiaľ je separovaný zber ešte stále stratovejší ako skládkovanie a ceny vyseparovaných komodít v čase hospodárskej krízy klesli pod úroveň efektivity“, konštatoval P. Jeleník.

Poukázal na to, že mesto Ružomberok začalo prvýkrát so separáciou komunálneho odpadu v roku 1993, kedy triedili tri komodity – papier, sklo a plasty.  Podobnú genézu mal aj projekt mesta Trstená, kde podobne ako v okolitých obciach zabezpečujú separáciu Technické služby Ružomberok, a. s.

 

,,Nový projekt Technických služieb Ružomberok, a. s., ktorý podporil Recyklačný fond v roku 2004 sumou 222 tis. EUR (6,69 mil. Sk) priniesol primeranú infraštruktúru na dotriedenie surovín a logistiku ich zhodnotenia. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu si vyžiadalo dotrieďovanie vyseparovaných zložiek  v zbernom dvore, čím sa  vytvorili podmienky pre ich efektívne materiálové  zhodnotenie. Potrebné triediace kapacity zvýšili kvalitu vyseparovaných surovín a umožnili ich ďalšie zhodnotenie. Separovaným zberom komunálneho odpadu sa prispelo k zníženiu zaťaženia životného prostredia, plneniu cieľov POH SR a komoditných programov jednotlivých sektorov Recyklačného fondu. Realizáciou projektu sa zabezpečilo rozšírenie záberového územia separácie komunálneho odpadu v regióne, znížilo sa množstvo odpadu ukladaného na skládku v turisticky atraktívnej oblasti. Prispelo to aj k zvýšeniu environmentálneho vedomia obyvateľstva dotknutého regiónu“, konštatoval P. Jeleník.

    

Dodal, že druhá etapa projektu rozšírenia a zefektívnenia separovaného zberu komunálneho odpadu si vyžiadala v roku 2007 dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 178,25 tis. EUR (5,37 mil. Sk).  Sektory plastov, papiera a skla prispeli na nákup automobilu s rukou a vlekom, dvojkomorový lis, dopravníky, vysokozdvižný vozík a veľkoobjemové kontajnery.

 

S podporou finančných prostriedkov vyčlenených mestom Ružomberok boli všetky materské, základné a stredné školy vybavené interiérovými nádobami na separovaný zber. Rovnakým spôsobom boli do projektu separovaného zberu v meste Ružomberok zapojené aj  vybrané štátne inštitúcie. Presnú evidenciu dovezených množstiev odpadu na zberný dvor v členení podľa jednotlivých  komodít, ako aj podľa pôvodcov so zreteľom na odčlenenie paralelne realizovaných projektov separovaného zberu mesta Ružomberok a mesta Trstená, zabezpečuje certifikovaná digitálna váha spustená do prevádzky od 1.1.2007,  priamo na zbernom dvore. Táto zároveň slúži na kontrolu množstva vyseparovaného odpadu pri expedícii ku konečným zhodnotiteľom. Patria k nim: Ľupčianka, s. r. o., KURUC COMPANY spol. s r. o., IHT, s. r. o, KOVOMAT SLOVAKIA, s. r. o., EKOPLUS, s. r. o., CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s., TAVAL, s. r. o., Zberne surovín Žilina, a. s.

,,Recyklačný fond poskytuje dotácie na podporu dobrých projektov a zároveň obligatórne príspevky za vyseparovaný odpad. No ani tieto aktivity, spolu s príjmami za druhotné suroviny nekryjú náklady spojené so separovaným zberom. Ešte stále je to na Slovensku tak, že odpad sa lacnejšie skládkuje ako separuje. Problém je v tom, že pri súčasnej životnej úrovni si za naše služby nemôžeme stanoviť ceny, ktoré by pokryli všetky náklady. O zisku ani nehovorím,“ uzavrel P. Jeleník.

 

 

Nehlasované