Prihlásenie

Žilinský kraj dostal z Recyklačného fondu takmer 14 mil. EUR

Žilinský kraj dostal z Recyklačného fondu  takmer 14 mil. EUR

Recyklačný fond v Žilinskom kraji vyhovel spolu 982 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom takmer 13,74 mil. EUR (413,93 mil. Sk). Z toho, na základe 812 žiadostí od 173 obcí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške takmer 1,26 mil. EUR (37,96 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu  a recyklácie odpadov, z nich bolo 37 žiadostí od 11  firiem o dotácie vo výške 9,4 mil. EUR (283,18 mil. Sk) a 28 žiadostí od 11 obcí  o dotácie vo výške 2,5 mil. EUR (75,32 mil. Sk). Taktiež trom spracovateľom vozidiel poskytol Recyklačný fond na základe ich 105 žiadostí takmer 577 tis. EUR (17,38 mil. Sk). Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

Recyklačný fond v rámci celého Slovenska doteraz za 7 rokov činnosti schválil projekty takmer za 133 mil. EUR (4 mld. Sk), keď vyhovel viac ako 8 600 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Od začiatku roka 2009 správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 23 projektov v súhrnnej výške 15,28 mil. EUR. Vďaka finančnej pomoci fondu sa v roku 2008 podarilo v SR vyzbierať a vytriediť cca 266 000 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť vyše 246 000 ton odpadov. Množstvo vytriedených odpadov sa tak zvýšilo oproti roku 2007 o 25 % a ich spracovanie až o 84 %. Subjekty podporené fondom vlani zozbierali a spracovali aj viac ako 37 000 kusov starých vozidiel, čo predstavovalo 32 %-ný medziročný nárast. V súvislosti s realizáciou projektov podporených fondom sa vlani vytvorilo 128 nových pracovných miest a od roku 2002 celkový počet novovytvorených miest dosiahol 1 058. Finančné príjmy fondu v roku 2008 boli vo výške 18,52 mil. EUR (557,9 mil. Sk), čo je takmer o 1,17 mil. EUR (35,4 mil. Sk) menej ako v roku 2007. Jedným z hlavných dôvodov zníženia príjmov je legislatíva zbavujúca povinné osoby povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu, v prípade splnenia stanovených limitov zhodnocovania odpadov. V systéme financovania nakladania s odpadmi sa tak vytvára výrazný finančný deficit“, konštatoval J. Dlhopolček.

 

Dodal, že v Žilinskom kraji najväčšiu podporu, vo výške spomínaných 9,4 mil. EUR (283,18 mil. Sk), dostali podnikateľské projekty, ktoré sa zaoberajú komplexným spracovaním a zhodnocovaním starých vozidiel, elektroodpadu, starých olejov, opotrebovaných pneumatík a zberového papiera.

 

Medzi najvýznamnejšie podporené podnikateľské zámery patrí zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu vo firme ŽP EKO QELET, a. s., Martin, ktorému Recyklačný fond poskytol prostriedky vo výške 3,24 mil. EUR (97,6 mil. Sk) a projekt ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky, na doplnenie technológie na recykláciu odpadov zo starých vozidiel, s dotáciou 1,13 mil. EUR (cca 34,04 mil. Sk). K ďalším významným podporeným subjektom patrili ISO & spol., s. r. o., Liptovský Mikuláš s dotáciou vo výške 869 tis. EUR (26,18 mil. Sk), ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA, a. s., dostali 979,66 tis. EUR (29,51 mil. Sk). Päticu najvýznamnejšie podporených projektov uzatvára TENTO, a. s., Žilina, s dotáciou 590,05 tis. EUR (17,76 mil. Sk).   

 

Riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška poukázal na vysoký záujem miest a obcí o separovaný zber, ktorý sa prejavil vysokým počtom žiadostí, predovšetkým  vo forme príspevkov za vytriedený odpad. ,,Na základe  žiadostí od 173 miest, obcí a združení sme spolu vyplatili 1,26 mil. EUR (37,96 mil. Sk). Príspevky dostávajú z fondu automaticky, ak preukážu, že odpad odovzdali spracovateľom, ale musia ich opäť použiť vo svojom odpadovom hospodárstve. Bohužiaľ však nedostatok zdrojov a chýbajúca legislatíva nám neumožňujú podporiť mestá  a obce vyššími čiastkami ani v čase hospodárskej krízy. K tomu je nevyhnutná zmena legislatívy, ktorá zvýši zdroje vo všeobecnom sektore Recyklačného fondu“, konštatoval J. Líška.

 

Dodal, že Žilinský kraj je príkladom v tom, ako sa mestá a obce spájajú do združení, aby tak mohli účinnejšie využiť spoločné zdroje a techniku. Zvlášť je to výhodné pre malé obce, ktoré by inak nezvládli samé túto problematiku. Mestá, obce a ich združenia využívajú dotáciu najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. V Žilinskom kraji Recyklačný fond spolu vyhovel 812 žiadostiam miest a obcí o príspevky a dotácie na projekty.

 

Z toho 21 obciam, mestám a ich združeniam podporil projekty, predovšetkým na separovaný zber a úpravu  tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie (mestá: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Ružomberok, Trstená, Žilina, obce: Divinka, Horný Hričov, Košťany nad Turcom, Liptovský Peter, Štiavnik, spoločnostiam: Technické služby mesta Liptovský Hrádok,  Technické služby Turčianske Teplice, Technické služby Dolný Kubín, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a združenia: Združenie Biela Orava z Brezy, Združenie obcí  Čistý Liptov, Združenie obcí separovaného zberu  Liptovské Sliače, Združenie obcí stredného Liptova – Ekológ, Združenie Rajecká dolina a Združenie TKO Semeteš z Turzovky.

   

 

 

 

 

Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)