Prihlásenie

Podpora štátu je jedným z hlavných motivačných faktorov, 63% očakáva rast dotácií, uvádza správa KPMG o M&A aktivite v oblasti zelených energií

Podpora štátu je jedným z hlavných motivačných faktorov, 63% očakáva rast dotácií, uvádza správa KPMG o M&A aktivite v oblasti zelených energií

Bratislava, 14. júla 2009 - Aj napriek nepriaznivej situácii globálny energetický priemysel pozitívne hodnotí budúcnosť obnoviteľných energií. V skutočnosti až 78 percent vedúcich pracovníkov z energetického sektora verí, že projekty týkajúce sa obnoviteľných energií sú ekonomicky realizovateľné aj napriek prudkému poklesu cien fosílnych palív a komodít a úverovej kríze, uvádza správa KPMG o M&A v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov. Hoci EÚ stanovila ako cieľ do roku 2020, aby 20 percent spotrebovanej energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, súčasná finančná kríza a ekonomická recesia prirodzene spomalili projekty zamerané na zelené energie.

Správa KPMG o fúziách a akvizíciách (M&A) v energetike, nazvaná „The winds of change” (Nové trendy), odhalila „horúce zdroje” budúcich obchodov a vplyvy recesie na správanie sa trhu. Prieskumu sa zúčastnilo 200 vedúcich pracovníkov zo všetkých energetických priemyselných sektorov.

Vďaka štedrým vládnym dotáciám by takmer dvakrát viac respondentov (42 percent) chcelo investovať v USA než v druhej najčastejšie uvádzanej krajine (India, 24 percent). Vyjadrenia amerických politikov o podpore ekologických iniciatív podporili iné medzinárodné záväzky, ktoré mali veľký vplyv na celkový energetický priemysel, a preto 63 percent respondentov verí, že sa dotácie zvýšia. Zatiaľ čo sa niektoré veľké energetické spoločnosti v Európe cítia obmedzené, nielen kvôli financiám, ale aj zastarenému spôsobu plánovania a prístupu k elektrickej sieti, USA sa stáva atraktívnejšou krajinou pre zahraničných investorov kvôli stabilným vládnym stimulom, ktoré vytvárajú potenciál pre rentabilnejšie obchodné prostredie. Je zaujímavé, že až 81 percent Európanov verí, že Barack Obama splní svoje environmentálne záväzky, v porovnaní s 51 percentami Američanov.

Kľúčové faktory prieskumu týkajúceho sa M&A aktivity zameranej na obnoviteľné energie:

  • 78 percent verí, že projekty týkajúce sa obnoviteľných energií budú aj naďalej ekonomicky realizovateľné

  • 63 percent predpokladá, že sa vládne dotácie zvýšia (v porovnaní s 37 percentami minulého roku)

  • energetický sektor naďalej favorizuje zaužívanejšie technológie: viac ako 60 percent verí, že veterná a solárna energia vzrastie v roku 2009 o viac ako 5 percent, v porovnaní s iba 38 percentami, ktoré očakávajú podobnú mieru nárastu morskej veternej energie, a 19 percentami, ktoré očakávajú nárast morských technológií

  • 42 percent respondentov plánuje investovať v USA; 24 percent v Indii; 22 percent v Číne a 21 percent v Kanade (respondenti môžu investovať do viacerých krajín naraz)

  • 44 percent si myslí, že Kodanská konferencia (s cieľom určiť pokračovanie  Kjótskeho dohovoru) bude významnou udalosťou, ktorá povedie k zvýšenému investovaniu, oproti 18 percentám respondentov, ktorí nesúhlasia.

 Avšak sektor obnoviteľných energií bol vážne poznačený ekonomickou krízou a NEX index spoločností zaoberajúcich sa obnoviteľnými energiami poklesol od januára 2008 do marca 2009 o 65 percent, pričom k najväčšiemu poklesu došlo v 4. štvrťroku 2008.

Zmení sa rozsah obchodov a pravdepodobne sa končí obdobie obchodov za rádovo miliardy dolárov, aspoň krátkodobo. Štyrikrát viac respondentov si myslí, že sa zníži ich počet, v porovnaní s tými, ktorí očakávajú ich nárast. Okrem toho menej ako štvrtina spoločností (24 percent) plánuje v najbližších 12 mesiacoch investovať viac ako 100 miliónov USD do transakcií v oblasti obnoviteľných energií oproti 39 percentám v minulom roku.

Recesia dramaticky ovplyvnila obchodné prostredie, pričom sa zdá, že väčšiu výhodu majú veľkí poskytovatelia a veľké energetické spoločnosti, ktoré majú vhodné postavenie na to, aby využili výhody akejkoľvek príležitosti. Slabá súvaha a nedostatok dlhodobých vzťahov s veriteľmi znevýhodnilo veľa malých spoločností. 70 percent respondentov z malých spoločností (príjem nižší ako 500 miliónov USD) si myslí, že je ťažšie nájsť financie ako pred rokom, v porovnaní s 57 percentami respondentov z veľkých spoločností. Respondenti predpokladajú pokles transakčnej aktivity zo strany hedžových fondov, infraštrukturálnych fondov a finančných skupín (private equity investorov). Z nášho výskumu vyplýva, že hoci je ťažké zabezpečiť financovanie tretími stranami, tie spoločnosti, ktoré sú schopné využiť výhodu silných súvah spoločnosti, ako sú veľké energetické spoločnosti, majú dobrú pozíciu na získanie výhodných kontraktov.

Vplyvy ekonomickej krízy na M&A aktivity, kľúčové faktory:

  • 58 percent očakáva kvôli ekonomickej kríze signifikantný pokles plánovaných a prebiehajúcich projektov

  • 58 percent sa vyjadrilo, že v tomto roku minie na M&A menej ako 50 miliónov USD

  • 55 percent respondentov očakáva nárast obchodov s oddialenými alebo podmienenými platbami

  • 57 percent vedúcich pracovníkov veľkých spoločností (príjmy nad 10 miliárd USD) sa vyjadrilo, že v súčasnosti je veľký problém získať financie, oproti 70 percentám vedúcich pracovníkov malých spoločností (príjem nižší ako 500 miliónov USD).

„Rozvoj využívania obnoviteľných energií je v centre záujmu Európskej Únie,“ hovorí Péter Kiss, šéf globálnej divízie KPMG pre energetiku a sieťové odvetvia a taktiež šéf služieb pre energetiku v KPMG v Strednej a Východnej Európe. „EÚ stanovila, že do roku 2020 musí energia z obnoviteľných zdrojov tvoriť 20-percentný podiel z celkovej spotreby. Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov na celkovom energetickom mixe pomôže významne znížiť produkciu skleníkových plynov,“ dodáva.

Ak vezmeme do úvahy viaceré faktory, ktoré vplývajú na rozvoj produkcie čistých energií v Strednej a Východnej Európe, súčasná finančná kríza a ekonomická recesia prirodzene spomalili projekty zamerané na zelené energie. Chuť finančných inštitúcií riskovať je výrazne menšia a čoraz obozretnejšie sledujú, kam dajú svoje peniaze.

Podľa Kissa banky hľadajú z komerčného hľadiska „nepriestrelné“ projekty. Investície do obnoviteľných energií, ktoré sú stále omnoho drahšie než energie vyrobené konvenčnými technológiami a z tohto dôvodu sú ekonomicky realizovateľné len za významnej podpory zo strany štátu (investičné a/alebo prevádzkové dotácie), sú preto v nevýhode.

„Ak sa pozrieme na potenciál obnoviteľných zdrojov, veľkosť trhu s elektrinou, rozdiel medzi súčasným stavom a stanovenými cieľmi EÚ, ako aj atraktívnosť podporných schém, veľmi atraktívne ciele pre produkciu energie z vetra, biomasy, vody a dokonca i geotermálnych zdrojov možno nájsť v Rumunsku, Poľsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Slovinsku a Bulharsku,“ hovorí Kiss.

„Obnoviteľné energie sa tiež podieľajú na uspokojení energetického dopytu z domácich zdrojov, prispievajú k diverzifikácii mixu palív a tiež diverzifikácii importérov energií, čo umožňuje dovážať elektrinu a/alebo palivo pre výrobu energií z biomasy zvnútra EÚ. To zároveň predstavuje príležitosť zvýšiť podiel energie získanej z politicky stabilných regiónov,“ vyhlásil Péter Kiss.

„Pri hodnotení zelených investícií nemožno zabúdať na pozitívne externality vyplývajúce z projektov zameraných na obnoviteľné zdroje – pozitívny vplyv faktorov ako tvorba pracovných miest, zintenzívnenie výskumu a vývoja a v neposlednom rade zdravšie životné prostredie predstavujú pre spoločnosť významnú hodnotu. To sú faktory, ktoré ďaleko presahujú finančný rozmer veci,“ uzatvára Péter Kiss.

Nehlasované