Prihlásenie

Poslankyňa Európskeho parlamentu diskutovala v Nitre so študentmi a učiteľmi

Poslankyňa Európskeho parlamentu diskutovala v Nitre so študentmi a učiteľmi

Obchodnú akadémiu v Nitre navštívila Monika Flašíková – Beňová, ktorá reprezentuje Slovensko v Európskom parlamente. V rámci návštevy si pani europoslankyňa prezrela priestory školy a získal aj prehľadné informácie o realizácii projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Vzácna návštevníčka besedovala so stredoškolskými študentmi a ich učiteľmi o širokom spektre problémov, ktoré sa týkajú nášho členstva v Európskej únii, ako aj o aktuálnych otázkach, ktoré sa v súčasnosti riešia v štruktúrach Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

 

Monika Flašíková – Beňová si prezrela aj novo vybavené učebné priestory, v rámci ktorých sa realizuje dopytovo-orientovaný projekt podporený v rámci Európskeho sociálneho fondu. Projekt s názvom Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“ bol podporený v rámci OP Vzdelávanie a jeho výstupy prinášajú inovatívne prvky do vyučovacieho procesu tejto strednej odbornej školy.

 

Ide napríklad o zavádzanie interaktívneho vyučovania, ktoré prináša v podmienkach Obchodnej akadémie v Nitre nasledovné výhody:

 

-Aktívnu prezentácia a demonštráciu učiva (cenný nástroj pre frontálne vyučovanie, ktorý učiteľovi pomáha prezentovať učivo veľmi dynamickou  a pre žiakov  atraktívnou  formou. )

-Zvýšenú motiváciu žiakov (interaktívne vyučovanie výrazne  zvyšuje záujem žiakov o učivo).

-Lepšiu organizáciu vyučovacej hodiny (interaktívny štýl vyučovania prispieva k prehľadnejšiemu štruktúrovaniu a lepšej organizácii hodiny)

-Efektívnejšiu práca s informáciami (interaktívne vyučovanie podporuje efektívnejšiu prácu s informáciami a rozvíja schopnosť samostatne sa učiť, čo je jedna z dôležitých kľúčových kompetencií).

-Vyššiu efektivitu vzdelávacích výstupov a možnosť priebežnej spätnej väzby a o ich kvalite.

 

Pre študentov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra  je využívanie interaktívneho vyučovania veľmi prínosné. Osvojenie si základných zručností a dôležitých kľúčových kompetencií bude prínosom aj v rámci celoživotného vzdelávania a permanentného obnovovania kvalifikácie, znalostí a zručností žiakov i pedagógov.   Na vyučovacích hodinách vedených novou metodikou získajú nové  kompetencie, ktoré  výrazne zvyšujú ich šance na uplatnenie na trhu práce, či už v podnikovej sfére, ale aj v štátnej správe, samospráve a ďalších sektoroch.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Nehlasované
Poslankyňa Európskeho parlamentu diskutovala v Nitre so študentmi a učiteľmi
 
Poslankyňa Európskeho parlamentu diskutovala v Nitre so študentmi a učiteľmi