Prihlásenie

EKOROK S NESTLÉ „DEŇ ZEME“

EKOROK S NESTLÉ „DEŇ ZEME“

Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko s.r.o.

Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu

EKOROK S NESTLÉ

„DEŇ ZEME“,

ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi

v piatok 20. 04. 2018 od 9:30 do 12:00

Program:

9:30                začiatok prezentácie aktivít ZŠ v stánkoch

9:35                slávnostné otvorenie

9:45 – 11:30   kultúrny program ZŠ, MŠ a hostí (tanec, spev, zábava), vyhodnotenie víťazného loga a jeho ocenenie

11:30 – 12:00   záverečné vyhodnotenie a odovzdanie poukazov pre školy, záver

 

Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv „Dňa Zeme“ žiaci siedmich prievidzských základných škôl prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2017/2018 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé“. Tento projekt už 15. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času v Prievidzi a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia hlavne vo svojom okolí a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít. Deti realizáciou rôznych aktivít zvyšujú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody. 

 

V školskom roku 2017/2018 sa žiaci venovali téme "Zachráňme...". Každá škola si vybrala zameranie, obsah a formy aktivít podľa toho, čo považovala za najdôležitejšie pri ochrane prírody. Okrem zberu papiera, batérii a elektrospotrebičov,deti čistili prírodu od odpadkov, sadili stromčeky, zisťovali ako využiť odpadový materiál, ako žijú ohrozené druhy zvierat a realizovali ďalšie aktivity. O svojich aktivitách pravidelne informovali na svojich internetových stránkach a prostredníctvom Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi. 

Nehlasované
EKOROK S NESTLÉ „DEŇ ZEME“