Prihlásenie

Nastal čas na energetické zhodnocovanie prebytkov zberového papiera

Vo významnej papierenskej spoločnosti Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. v  Štúrove, zastavili 19. marca 2010 o 12.52 hod. výrobu polochemického flutingu (papier na zvlnenú vrstvu  vlnitej lepenky), čím na Slovensku bude chýbať jeden dôležitý spracovateľ zberového papiera. Situáciu v separovanom zbere papiera by mal riešiť čiastočne vývoz zberového papiera, ďalej jeho zvýšené spracovanie u iných spracovateľov a je potrebné uvažovať aj o energetickom zhodnocovaní menej hodnotných druhov zberového papiera, tak ako je tomu aj v zahraničí. Informoval o tom generálny sekretár Zväzu celulózo-papierenského priemyslu Juraj Dlhopolček.

 

,,Pri očakávanom náraste množstva vyzbieraného papiera, ktorý nespracujú domáce firmy, je potrebné uvažovať aj v SR popri materiálovom aj o energetickom zhodnocovaní menej hodnotných druhov zberového papiera. K tomu je však potrebné legislatívne doriešiť dostatok zdrojov v Recyklačnom fonde tak, aby mohol podporiť takéto riešenia. Po zastavení výroby v Štúrove vznikne v SR  určitý prebytok zberového papiera a tento papier bude potrebné vyvážať. Určitá časť ťažko spracovateľného zberového papiera a odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) sa spotrebujú pri výrobe nasávanej kartonáže, ktorú začala vyrábať firma KURUC - COMPANY spol. s r. o., v Šuranoch. Je potrebné rozlišovať separovaný zber papiera od spracovania zberového papiera. Slovensko je aj dovozcom, aj vývozcom zberového papiera a táto činnosť nepodlieha obmedzeniam. Preto sa podnikateľské subjekty správajú trhovo a vyvážajú určité sortimenty zberového papiera a niektoré sa im oplatí dovážať “, konštatoval J. Dlhopolček.

 

Vzhľadom na prebiehajúcu svetovú hospodársku krízu došlo v 11-tich firmách združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR v roku 2009 aj na Slovensku  k určitému medziročnému poklesu výroby. U hygienických papierov bol pokles o 3,9 % - vyrobilo sa ich 139 234  ton. V sortimente  baliacich a obalových papierov a lepenky došlo k poklesu o 4,6  %, keď sa ich vyrobilo 242 364 ton. Firmy zužitkovali 168 445  ton zberového papiera, z toho dovoz predstavoval 24 636 ton.

 

,,Pozitívne je aj to, že na Slovensku sa prednostne spracúva domáci zberový papier a dovoz predstavuje len 14,6 %, pritom ešte v roku 2002 sa dovážala cca polovica. Za dostatok zberového papiera vďačí odvetvie podpore separovaného zberu papiera Recyklačným fondom. Týmto sa  prispelo i k oživeniu domáceho trhu so zberovým papierom, Návratnosť zberového papiera, čo je podiel vyzbieraného papiera k celkovej spotrebe papiera a lepenky, vzrástla z 38 % v roku 2001 na 52,3 % v roku 2008“, uzavrel J. Dlhopolček.

Nehlasované