Prihlásenie

Separovanie 1 mil. ton odpadov ročne si vyžiada investície 200 mil. EUR

 Recyklačný fond bude pokračovať v podpore materiálového zhodnocovania odpadov

Slovensko by malo zvýšiť objemy vyseparovaných odpadov z 228 000 ton v roku 2008 na 1 mil. ton v roku 2015. Dosiahnutie tohto náročného cieľa si však vyžiada finančné prostriedky vo výške cca 200 mil. EUR. Sú potrebné na dobudovanie 100 zberných dvorov, zvýšenie dotácií pre komunálnu sféru, investície do finalizácie projektov materiálového zhodnocovania odpadov a zvýšenie zhodnocovania starých vozidiel na 95%. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

 

,,Napriek úsiliu Recyklačného fondu udržať v roku 2009 dosiahnutú úroveň separovaného zberu a materiálového zhodnocovania odpadov, súčasný  systém a   legislatíva neumožňujú efektívne riešiť krízový stav v odpadovom hospodárstve. Separovaný zber a zhodnocovanie odpadov ešte potrebuje desiatky miliónov EUR - odhadom do roku 2015  cca 200 mil. EUR. Je preto potrebné pokračovať vo financovaní separovaného zberu a zhodnocovania odpadov centrálne, prostredníctvom Recyklačného fondu. Dosiahnutie stanovených cieľov je determinované aj adekvátnym legislatívnym prostredím, so skvalitnením evidencie v oblasti nakladania s odpadmi a kontrolných mechanizmov a optimalizáciou finančných tokov. Súčasne by sa mal záber fondu rozšíriť ešte aspoň na stavebný a textilný odpad výrazne zaťažujúce komunálnu sféru“, konštatoval J. Líška.

 

Dodal, že podpora Recyklačného fondu bude zameraná na budovanie chýbajúcich cca 100 zberných dvorov, minimálne na úrovni okresných miest, a ďalších stredísk zberu odpadov. Zvýšenie dotácií pre komunálnu sféru je potrebné na vykrytie prevádzkových nákladov separovaného zberu, z dnešných 60 EUR za tonu vyseparovaného odpadu na cca 120 EUR. Dotácie pre mestá a obce sú potrebné preto, aby občan neplatil za triedený zber odpadu, ale len za netriedený zber komunálneho odpadu. Ďalšie investície by mali smerovať do projektov zabezpečujúcich finalizáciu dnes materiálovým zhodnocovaním vznikajúcich polotovarov, resp. tovarov s nízkou pridanou hodnotou. Nutnosťou je tiež vytvorenie predpokladov pre plnenie cieľov v oblasti spracovania starých vozidiel od 1. januára 2015, s opätovným použitím častí starých vozidiel a zhodnocovaním odpadov zo spracovania všetkých starých vozidiel na úrovni minimálne 95 %.

 

,,Mnohé z týchto zámerov boli premietnuté do poslaneckého návrhu zmien zákona o odpadoch v roku 2009. Pri opakovanom prerokovaní návrhu novely zákona o odpadoch, po jeho vrátení na opätovné prerokovanie NR SR, však bola novela kontraproduktívne zúžená. Lobistické vplyvy súkromných spoločností boli silnejšie ako argumenty Združenia miest a obcí Slovenska a Recyklačného fondu. Dôvod je veľmi jednoduchý. Peniaze zvíťazili nad ekológiou a životným prostredím“, konštatoval J. Líška.

 

Ďalej poukázal na to, že v roku 2010 je plánované spustenie úpravárenskej linky na špeciálne sklá v Trnave. Do dnešnej doby takéto zariadenie v SR chýbalo, čo znemožňovalo spracovávať sklá s drôtenou vložkou, bezpečnostné a tvrdené sklá, sklá z automobilov a elektrozariadení. Od roku 2010 bude možné v SR spracovať formou materiálového zhodnotenia takmer všetky druhy skiel. 

Nehlasované