Prihlásenie

TRABEIN - pilotný beh kurzu

28.01.2009 - 10:26

TRAnsfer o BEst practices and INnovation
Chcete byť lepším manažérom?
Nemáte radi zbytočnú teóriu?
Uznávate, že odpisovať od tých najlepších môže byť tiež cesta k vlastnému úspechu?

V prvom rade by ste si mali skúsiť odpovedať na dve otázky:

  1. Čo by malo odlišovať manažéra od špecialistu?
  2. Čo na druhej strane manažérovi najviac pomôže zvládnuť konkrétne oblasti managementu?

Na prvú otázku je ľahká odpoveď: Celkový nadhľad a chápanie súvislostí.

Na druhú je odpoveď zložitejšia, pretože môže byť mnohoznačná. Predsa však existuje jedna vec, ktorá pomôže vždy: Znalosť konkrétnych príkladov z podnikovej praxe.

Manažerský kurz skrátene nazvaný TRABEIN je postavený práve na týchto dvoch principiálnych aspektoch.

Celkový nadhľad získa účastník kurzu vďaka prierezovému charakteru kurzu, ktorý pokrýva všetky kľúčové oblasti managementu organizácie. Ucelený pohľad na organizáciu a jej riadenie dosahuje kurz vďaka tomu, že vychádza z koncepcie Modelu výnimočnosti EFQM. Ten v posledných 20 rokoch preukázal svoju platnosť v komerčnej i neziskovej sfére práve pri hodnotení organizácie ako celku.

Znalosť konkrétnych príkladov je v jednotlivých tématických blokoch zaistená vďaka ukážkam prístupov a postupov, ktoré aplikujú najlepšie organizácie, ktoré boli v posledných rokoch ocenené v rámci súťaže o Európsku cenu za kvalitu EFQM.

Autorský tím kurzu skompiloval interaktivny výukový program s podporou nadácie EFQM a s povolením od vybraných finalistov a ocenených účastníkov súťaže o cenu EFQM. Ten okrem toho, že ukáže poslucháčovi, čo je pre jeho manažérsky a firemný úspech dôležité a potrebné, zároveň poskytne dostatok konkrétnych príkladov "ako na to"!

Počas 5 lekcií získate nadhľad a začnete problémy managementu vo vašej organizácii vidieť oveľa praktickejšie a v širších súvislostiach.

  • Príprava na jednotlivé lekcie Vás donúti overiť si, ako sa to robí práve vo Vašej organizácii.
  • Aktívne práce v štúdijných minitímoch Vám pomôžu vidieť konkrétnu problematiku očami druhých.
  • Výklad lektora Vám umožní preniknúť do súvislostí jednotlivých kľúčových oblastí managementu.
  • Komentované ukážky najlepších postupov vybraných finalistov a ocenených firiem - účastníkov súťaže o cenu EFQM - Vám priblížia praktickú stránku veci.
  • Reflexia, ktorú po každej lekcii s pomocou získaných vedomostí a tímovej spolupráce, vytvoríte, bude pre vás inšpiráciou pre ďalšie zlepšovanie Vašej manažérskej praxe.

POZVÁNKA

Na pilotný beh kurzu TRABEIN.

Päť previazaných modulov manažérskeho vzdelávania

 

Plánované termíny kurzov:

 

Termín 1 (streda):      

28.01.2009          Stratégia a spokojnosť zákazníkov

  4.02.2009          Výkonnosť kľúčových procesov a procesné riadenie

11.02.2009          Riadenie zdrojov (financie, budovy, materiál, technológie, informácie, partnerstvá...)

18.02.2009          Ľudia v organizácii

25.02.2009          Vedenie a společenská zodpovednosť

 

Termín 2 (štvrtok):

29.01.2009          Stratégie a spokojnosť zákazníkov

  5.02.2009          Výkonnosť kľúčových procesov a procesné riadenie

12.02.2009          Riadenie zdrojov (financie, budovy, materiál, technológie, informácie, partnerstvá...)

19.02.2009          Ľudia v organizácii

26.02.2009          Vedenie a společenská zodpovednosť

 

Účastníci majú možnosť voľby jedného z termínov (vždy v stredu alebo vždy vo štvrtok) podľa hore uvedených termínov. Každý modul pozostáva z kratšej domácej prípravy, jednodenného kurzu v čase od 9:00 do 16:00 a následne tvorba námetov na zlepšenie riadenia v organizácii účastníka. Účastníci budú zástupcovia 8 až 12 organizácií, čo zaručí zaujímavé diskusie a skupinové učenie sa účastníkov formou zdieľania poznatkov z praxe. Jedna organizácia môže vyslať jedného hlavného účastníka, ktorý si môže na každý jednodenný kurz prizvať z organizácie ďalšiu osobu, napríklad odborníka na danú tému.

 

Výstupom kruzu bude zoznam námetov

 na zlepšenie riadenia v organizácii účastníka.

 

CENA:   pilotný kurz je zadarmo

V hoteli je zabezpečený obed za priamu úhradu účastníkov (100 SKK, výber z 3 jedál). Občerstvenie (minerálka, káva, čaj a pod.) je k dispozícií v hotelovej reštaurácii taktiež za priamu úhradu.

PRIHLÁŠKA

Na pilotný priebeh kurzu

TRAnsfer o BEst practices and INnovation (TRABEIN)

Celkom 5 dní

 

Názov organizácie:

 

Adresa:

 

Meno hlavného účastníka:

Pozícia hlavného účastníka v organizácii:

Email:

Telefón:

Termín:  TERMÍN 1 (stredy)             TERMÍN 2 (štvrtky)

(nehodiace sa prečiarknite)

 

Na jednotlivé kurzy vyšleme aj ďalšiu osobu/osoby:  ÁNO   -   NIE

 

Zaslaním tejto prihlášky sa zaväzujeme k účasti

na pilotnom priebehu kurzu TRABEIN.

 

Prihlášku zašlite najneskôr do 14.1.2009 na adresu:

 

Centire s.r.o. - TRABEIN

Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

 

Alebo emailom na julia.linkova@centire.com

 

Registrovať sa môžete aj online na stránke www. centire.com/trabein v záložke „Plánované kurzy“, kde nájdete o kurze bližšie informácie. 

 

Kurz sa bude konať v Bratislave, účastníci sa prijímajú v poradí podľa dátumu zaslania prihlášky do naplnenia kurzu.

Priemerné hodnotenie: 1 (2 votes)