Prihlásenie

Hospodárske výsledky spoločnosti Ericsson za 4. štvrťrok a celý rok 2017

Hospodárske výsledky spoločnosti Ericsson za 4. štvrťrok a celý rok 2017

Vykázané tržby sa znížili o 10 %, pričom pokles nastal vo všetkých segmentoch. Príjmy z licencií v oblasti práv duševného vlastníctva dosiahli 7,9 (10,0) miliardy švédskych korún. Východzia hodnota aktuálneho portfólia licenčných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva je približne 7 miliárd švédskych korún ročne.

HLAVNÉ ÚDAJE ZA 4. ŠTVRŤROK


 • Vykázané tržby klesli o 12 %. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, medziročne klesli o 7 %, čiastočne z dôvodu nižších tržieb v segmente LTE v kontinentálnej Číne, a to v súlade s očakávaniami.

 

 • Ako už bolo oznámené, v tomto štvrťroku došlo k zníženiu hodnoty majetku, s konečným dopadom na výsledok vo výške –14,5 miliardy švédskych korún. Zaistenie a zmeny zákazníckych projektov okrem toho dosiahli výšku –3,2 miliardy švédskych korún a náklady  na reštrukturalizáciu následne –2,4 (–4,6) miliardy švédskych korún.

 

 • Hrubá marža dosiahla 21,0 % (26,1 %). Upravená1) hrubá marža stúpla na 29,9 % (29,4 %) vďaka zvýšeniu hrubej marže v segmente Siete, s čiastočným dopadom nižšej hrubé marže v segmente Digitálne služby.

 

 • Hrubá marža v segmente Siete bola medzištvrťročne stabilná v dôsledku vyššieho podielu tržieb z predaja softwaru a zvýšeniu marží pri predaji hardwaru. Vďaka uzatvorení niekoľkých nových zmlúv pokračoval úspech portfólia 5G–ready.

 

 • Príjmy z prevádzkovej činnosti dosiahli –19,8 (–0,3) miliardy švédskych korún. Upravené1) príjmy z prevádzkovej činnosti klesli na 0,4 (4,4) miliardy švédskych korún, a to z dôvodu nižších tržieb a vyšších prevádzkových nákladov. Vyššia amortizácia v porovnaní s kapitalizáciou výdavkov na vývoj a vyššia miera zistených nákladov v porovnaní s odloženými nákladmi na hardware mali negatívny dopad vo výške –1,4 (0,8) miliardy švédskych korún.

 

 • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol 11,2 (19,4) miliardy švédskych korún. Voľný tok hotovosti2) dosiahol 10,1 (14,3) miliardy švédskych korún.

 

HLAVNÉ ÚDAJE ZA CELÝ ROK 2017


 • Vykázané tržby sa znížili o 10 %, pričom pokles nastal vo všetkých segmentoch. Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, klesli o 10 %.
 • Príjmy z licencií v oblasti práv duševného vlastníctva dosiahli 7,9 (10,0) miliardy švédskych korún. Východzia hodnota aktuálneho portfólia licenčných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva je približne 7 miliárd švédskych korún ročne.

 

 • Príjmy z prevádzkovej činnosti klesli na –38,1 (–6,3) miliardy švédskych korún, a to predovšetkým z dôvodu zníženiu hodnoty majetku, ako aj zaistenia a zmien zákazníckych projektov.

 

 • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol 9.6 (14.0) miliardy švédskych korún. Voľný tok hotovosti2) dosiahol 5.1 (0.3) miliardy švédskych korún. Čistá hotovosť na konci roka dosiahla 34.7 (31.2) miliardy švédskych korún.

 

 • Predstavenstvo navrhne Valnému zhromaždeniu dividendu za rok 2017 vo výške 1,00 (1,00) švédskej koruny na akciu.

 

pozri: Tabuľka 1

pozri: Tabuľka 2

 

Komentár Börje Ekholma, prezidenta a generálneho riaditeľa Ericssonu (NASDAQ: ERIC)


V priebehu náročného roka 2017 sme vytvorili a začali realizovať cielenú stratégiu, posilňovať výskum a vývoj a súčasne zavádzať rozsiahle opatrení na zníženiu nákladov a obchodného rizika. Položili sme tak základy na dosiahnutie našich finančných cieľov. Štvrtý štvrťrok zodpovedal našim celkovým očakávaniam, a to s postupným zlepšovaním výsledkov v segmente Siete a pokračujúcimi výraznými stratami v segmente Digitálne služby. Výsledok však zďaleka nedosahuje naše dlhodobé ambície.


Tržby, upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, v danom štvrťroku medziročne klesli o 7 %. V roku 2018 má trh so zariadeniami pre rádiové prístupové Siete (RAN) podľa očakávaní oproti predpokladanému poklesu o 8 % v roku 2017 zaznamenať pokles o 2 %. Čínsky trh má podľa očakávaní pokračovať v poklese v dôsledku zníženia investícií do LTE, naopak v Severnej Amerike je možné pozorovať pozitívny vývoj.

 

V danom štvrťroku sme ešte viac znížili obchodné riziká, čo viedlo k tvorbe zaistení a zmien týkajúcich sa projektov zákazníkov vo výške –3,2 miliardy švédskych korún. V dôsledku našej cielenej obchodnej stratégie, ako už bolo oznámené, sme uskutočnili zníženie hodnoty majetku, s dopadom na výsledok v danom štvrťroku vo výške –14,5 miliardy švédskych korún, a to bez vplyvu na tok hotovosti. Po dokončení tejto revízie už nevidíme potrebu ďalších zmien ani znižovania hodnoty majetku.

 

Hrubá marža, upravená o jednorazové položky a náklady  na reštrukturalizáciu, dosiahla 30 %, pričom príjmy z prevádzkovej činnosti boli v danom štvrťroku mierne pozitívne. Ak zároveň vylúčime negatívne dopad nižšej čistej kapitalizácie nákladov, dosiahli príjmy z prevádzkovej činnosti výšku 1,8 miliardy švédskych korún.


Pokračovali sme vo zvyšovaní efektivity a v danom štvrťroku tak došlo k celkovému zníženiu objemu pracovnej sily o 10 000 zamestnancov a externých pracovníkov. Ročný „run rate“ efekt úspor nákladov sa k dnešnému dňu rovná približne 6 miliardám švédskych korún v porovnaní s cieľom vo výške 10 miliárd švédskych korún v polovici roka 2018. Dopad na výsledky v danom štvrťroku je obmedzený, ale už v prvej polovici roka 2018 bude stále viditeľnejší.


V priebehu roka sme sa viac zamerali na voľný tok hotovosti. Po pozitívnom inkase a znížení zásob dosiahol voľný tok hotovosti v 4. štvrťroku hodnotu 10,1 miliardy švédskych korún. Rovnomernejšie rozdelenie voľného toku hotovosti v priebehu roka a celoročnej hodnoty 5,1 miliardy švédskych korún znamená v porovnaní s rokom 2016 výrazné zlepšenie. Po prvý raz za päť rokov prevýšila celoročná hodnota voľného toku hotovosti objem vyplácaných dividend. Zvýšením objemu novo vypožičaných prostriedkov na základe priaznivých podmienok a predĺžením priemernej splatnosti sme zlepšili aj našu odolnosť a finančnú flexibilitu.


Segment Siete vykázal stabilné výsledky, pričom kľúčovými faktory sú tu rast systému Ericsson Radio System (ERS), ktorý v danom štvrťroku predstavuje 71 % dodávok rádiových jednotiek, a zvýšenie efektivity v poskytovaní služieb. Upravená hrubá marža v segmente Siete medziročne stúpla na 36 % (32 %) a okrem toho ďalej pokračuje úspech nášho portfólia 5G. V danom štvrťroku sme realizovali dodávky v súvislosti s nárastom tržného podielu v kontinentálnej Číne a uzavreli sme aj niekoľko prelomových zmlúv, napríklad so spoločnosťami Verizon a Deutsche Telekom. Aj naďalej zvyšujeme úsilie v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zaistiť špičkové budúce portfólio a výrazne zvýšiť hrubú maržu.


Segment Digitálne služby čelil ďalšiemu náročnému štvrťroku s výraznými stratami, najmä v dôsledku vyšších nákladov v prebiehajúcich rozsiahlych transformačných projektoch. Ako už sme informovali, náš plán zlepšenia je založený na stabilite, ziskovosti a raste, a to v tomto poradí dôležitosti. Pôvodne bola pozornosť venovaná stabilizácii produktových plánov a náročných zákazníckych kontraktov. Identifikovali sme 45 kritických či nestrategických zákazníckych kontraktov a v roku 2018 plánujeme realizovať alebo ukončiť približne polovicu týchto zmlúv. V druhej polovici roka 2018 majú mať kroky na zvýšenie ziskovosti v segmente Digitálne služby podľa očakávaní pozitívny dopad na hrubú maržu.


Opätovne sa zameriavame na segment Riadených služieb s cieľom zvýšiť ziskovosť, pričom 23 zo 42 uzatvorených zmlúv s nedostatočnými výsledkami bolo splnených, čo viedlo k anualizovanému zvýšeniu zisku o 0,5 miliardy švédskych korún. V dôsledku týchto snáh došlo k miernemu medzištvrťročnému zlepšeniu podkladovej hrubej marže. Jednorazové vplyvy a sezónnosť u prevádzkových nákladov mali negatívny dopad na príjmy z prevádzkovej činnosti.


V našom portfóliu Mediálnych řešení, vykazovanom v segmente Ostatné, sme realizovali program na zvýšenie zisku a zároveň aj naďalej investujeme do produktovej ponuky. Tieto kroky v priebehu roka výrazne zlepšili naše prevádzkové výsledky, a tím zároveň aj našu strategickú flexibilitu v súvislosti s dokončením strategickej revízie podniku. Vyhodnotili sme rôzne možnosti, napríklad partnerstvá, divestície a pokračovanie interného vývoja, s cieľom maximalizovať hodnotu pre akcionárov.


Rozhodli sme sa uzavrieť partnerstvo so spoločnosťou One Equity Partners (OEP) a ďalej tak na základe 49% vlastníckeho podielu rozvíjať činnosť v oblasti Mediálnych riešení. Vďaka tomu budeme schopní využiť rast tejto oblasti a zároveň sa aktívne podieľať na očakávanej konsolidácii daného odvetvia.


Rozhodli sme sa ponechať si subjekt Red Bee Media (predtým Broadcast and Media Services), pretože obdržané ponuky nezodpovedali hodnote podniku. Tento podnik budeme rozvíjať na základe prevádzkových zlepšení ako samostatný subjekt v rámci spoločnosti Ericsson.


Predstavenstvo navrhne Valnému zhromaždeniu dividendu za rok 2017 vo výške 1,00 (1,00) švédskej koruny na akciu. Predstavenstvo ďalej vyjadruje dôveru v pokračujúce činnosti zamerané na zvýšenie ziskovosti a v priebehu času, v súvislosti so zlepšením finančných výsledkov, je jeho cieľom dividendu naďalej zvyšovať.   

                                                    
V roku 2017 sme sa sústredili na zmenu celkovej stratégie a na zlepšenie štruktúry a výsledkov spoločnosti. Rok 2017 bol zároveň rokom prechodu technológie 5G z fázy vízie do fázy reálnych obchodných príležitostí, pričom súčasne sme ťažili z pozitívneho vývoja v portfóliu 4G. Plne stojíme za našimi plánmi a cieľmi a očakávame, že v roku 2018 budeme svedkami hmatateľných výsledkov uskutočnených zmien.

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)
Hospodárske výsledky spoločnosti Ericsson za 4. štvrťrok a celý rok 2017
 
Hospodárske výsledky spoločnosti Ericsson za 4. štvrťrok a celý rok 2017
 
Hospodárske výsledky spoločnosti Ericsson za 4. štvrťrok a celý rok 2017