Prihlásenie

Banská Bystrica: 5 VÝSTAV - NOVÉ NÁZVY - ÚSPEŠNÁ TRADÍCIA

Banská Bystrica: 5 VÝSTAV - NOVÉ NÁZVY - ÚSPEŠNÁ TRADÍCIA

BB EXPO spol. s r.o. je organizácia, ktorá v rámci svojich činností si pokladá za povinnosť, rozvoj regiónu a inovatívne podnikanie v ňom. Už niekoľko rokov realizuje sériu výstav konajúcich sa v Banskej Bystrici. (V roku 2008  sa na výstavách spoločne predstavilo  276 vystavovateľov na čistej výstavnej ploche cca 5000 m2. Pričom výstavisko navštívilo 33 921 návštevníkov.

V dňoch 21.-24. apríla 2009 Vás pozývame na:

 • 12. ročník výstavy stavebníctva PRO ARCH,
 • 12. ročník výstavy vybavenia pre hotely a wellness PRO HOTEL,
 • 8. ročník výstavy regionálneho rozvoja PRO REGION,
 • 5. výstavu obnoviteľných zdrojov a úspor energií PRO ENERGO,
 • 5. výstavu recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO,
 • 5.  výstavu úžitkových vozidiel a komunálnej techniky ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ.

 

PRO ARCH

 • Najväčšia výstava v regióne stredného a východného Slovenska.
 • Druhá najväčšia výstava na Slovensku.
 • Vysoký podiel návštevníkov s priamym rozhodovaním  o investíciách.
 • Odborný program pod záštitou MVRR SR, garantovaný profesijnými zväzmi, spolkami a špecialistami v oblasti stavebníctva.
 • Vyhodnotenie súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“.
 • Súťaž o najlepší výrobok a službu výstavy „Grand Prix“.
 • Podpora najvýznamnejších slovenských médií v stavebnom segmente.
 • 2-dňový seminár profesijného združenia SlovEnergookno „Dni inovácií okenných konštrukcií“.
 • Seminár Slovenskej komory stavebných inžinierov „Životnosť stavebných konštrukcií bytových domov“.
 • Odborný seminár „Ochrana architektonického dedičstva 20. storočia“ organizovaný Slovenskou komorou architektov.

 

PRO HOTEL

 • Výstava poskytujúca komplexný pohľad na potreby hotelových zariadení a wellness-štúdií od ich výstavby a rekonštrukcie, informačných technológií, dizajnerského poradenstva, až po zariaďovanie exteriéru a interiérov módnymi a štýlovými doplnkami.

 

PRO REGION

 • Najväčšie podujatie na Slovensku so zameraním na rozvoj regiónov.
 • Zameranie výstavy na komunálnu oblasť.
 • Odborný sprievodný program v spolupráci s BBSK, ZMOS, Úniou miest a obcí Slovenska.
 • Celoslovenská konferencia MVRR SR „Programové obdobie 2007 – 2013 pre rozvoj regiónov“.
 • Konferencia organizovaná BBSK o programoch rozvoja vidieka v podmienkach banskobystrického kraja.

 

PRO ENERGO

 • Aktuálne reaguje na zvyšujúci sa záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energií.
 • Poradenstvo a programy zamerané na úspory energií.
 • Odborný a sprievodný program v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a ďalšími odbornými partnermi zo zahraničia.
 • Možnosťami získania nových obchodných kontaktov.
 • Geograficky výhodná poloha výstaviska v centre Slovenska.
 • Konferenice a odborné semináre v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Úniou miest a obcí SR, CITENERGOm a ďalšími odbornými partnermi výstavy.

 

PRO EKO

 • Najväčšia ekologická výstava na Slovensku.
 • Jediná špecializovaná výstava so zameraním na odpadové hospodárstvo.
 • Tematická previazanosť so súbežnými výstavami: stavebný odpad, čističky odpadových vôd, obnoviteľné zdroje energií, komunálna technika.
 • Záštita Ministerstva životného prostredia SR a spolupráca s Recyklačným fondom.
 • Súťaž „Najlepší dosiahnutý pokrok v recyklácií a zhodnocovaní odpadov“.

 

ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

 • Cieľom výstavy je umožniť predvádzanie úžitkových vlastností komunálnej techniky formou priamych ukážok na voľnej výstavnej ploche.

 

VIACEJ INFORMÁCIÍ NA www.bbexpo.sk

Priemerné hodnotenie: 4 (3 votes)