Prihlásenie

OLAF uverejnil svoju správu o činnosti

Rozpadajúci sa most postavený z peňazí EÚ z nekvalitného materiálu, plagiátorstvo vo výskumnom projekte EÚ, vyhýbanie sa clám zo strany dovozcov paradajok, úradník na dôchodku usilujúci sa o zvýšenie svojich dávok nezákonným spôsobom: to sú iba štyri príklady, ktoré poukazujú na veľkú rozmanitosť prípadov, ktorými sa v roku 2007 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zaoberal. Úrad OLAF dnes v Bruseli predstavil svoju novú výročnú správu o činnosti, v ktorej sa prostredníctvom 15 prípadových štúdií a množstva štatistických tabuliek objasňuje jeho činnosť v rámci EÚ aj mimo nej. Koncom roka 2007 OLAF vyšetroval celkovo 408 prípadov.

Pri príležitosti predstavenia novej správy o činnosti úradu OLAF v Bruseli jeho generálny riaditeľ Franz-Hermann Brüner povedal: „Údaje a prípady uvedené v správe jasne poukazujú na vážnosť, s akou OLAF a Európske inštitúcie vo všeobecnosti pristupujú k nezrovnalostiam, podvodom a korupcii. Zároveň svedčia o potrebe pokračovať v súčinnosti úradu OLAF s jeho spolupracujúcimi partnermi v členských štátoch, tretích krajinách a medzinárodných organizáciách.“ Ďalej uviedol: „Z hľadiska úspechu úradu OLAF je veľmi dôležité, aby sme mohli v rámci našej úlohy ochrany finančných záujmov Európskej únie pred podvodmi, korupciou, pašovaním a inými nezákonnými činnosťami naďalej pokračovať v úzkej spolupráci so subjektmi presadzovania práva v členských štátoch aj za ich hranicami.“

V rámci inštitúcií EÚ, ako aj mimo nich, je OLAF poverený efektívnym spracovávaním nových informácií o možných nezrovnalostiach, podvodoch alebo korupcii. Objem informácií, ktoré sú úradu OLAF doručené, neustále narastá, a to z 529 nových prípadov v roku 2002 na nové maximum roku 2007 predstavujúce 886 prípadov. Koncom roka OLAF vyšetroval celkovo 408 prípadov. Finančný prínos činností úradu OLAF pre daňových poplatníkov EÚ bol opäť značný. Zatiaľ čo preventívny účinok činnosti úradu OLAF nemožno vyjadriť v číslach, vďaka uzavretiu prípadov úradom OLAF sa v roku 2007 vrátilo do rozpočtu EÚ viac ako 200 miliónov EUR. Prevádzkové náklady úradu boli pritom približne 50 miliónov EUR.

V roku 2007 sa OLAF ďalej strategicky zameriaval na väčšie, komplexnejšie prípady podvodu v citlivých oblastiach rozpočtu EÚ v rámci Európy i mimo nej. Prístupom dvoch nových členských štátov k EÚ 1. januára 2007 došlo tiež k ďalšiemu zintenzívneniu už existujúcich činností úradu OLAF v týchto dvoch krajinách. Upevnenie spolupráce s rumunskými a bulharskými orgánmi v boji proti podvodom, ktoré ovplyvňujú finančné záujmy EÚ, sa naďalej radí medzi prioritné oblasti programu úradu.

Vnútorné vyšetrovanie

Pokiaľ ide o nezrovnalosti v samotných európskych inštitúciách a v iných orgánoch, akými sú napríklad agentúry EÚ, koncom roka 2007 OLAF vyšetroval 70 vnútorných prípadov, čo predstavuje 17 % celkového počtu vyšetrovaných prípadov v danom období.

Európsky úrad pre boj proti podvodom vydáva každý rok správu o svojich nezávislých operatívnych činnostiach vykonaných v priebehu predchádzajúceho roku. Túto správu je potrebné odlíšiť od „Správy o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev – boja proti podvodom“ Európskej komisie, ktorá sa uverejňuje v tom istom čase.

Alessandro Butticé
hovorca Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

Tel : +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101

Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)